Gimnazjum w Imielinie
Nawigacja
Start
Rekrutacja
Dziennik elektroniczny
Plan Lekcji
Kalendarz szkolny
Galeria
Galeria II (nowa)
Do pobrania
Szko?a
Koncepcja pracy szko?y
Wyniki egzaminu
Historia
Certyfikaty
Dokumenty
Wychowawcy
Osi?gni?cia
Rada Rodziców
Dzwonki
Biblioteka
Pedagog i psycholog szkolny
Socrates Comenius
Kó?ka zainteresowa?
Szkolne Ko?o Caritas
Samorz?d Uczniowski
Prezentacje szkolne
Wybór zawodu
Przedmioty
j?zyk polski
matematyka
fizyka
chemia
biologia
informatyka
w-f
j?zyk angielski
j?zyk niemiecki
j?zyk hiszpa?ski
historia
geografia
plastyka
muzyka


Realizujemy projekty...

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 120
Nieaktywowany Użytkownik: 902
Najnowszy Użytkownik: pmuller
Prognoza pogody
WIRTUALNY SPACER PO GIMNAZJUM
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego gimnazjum...wirtualnie. Klikaj?c poni?sze zdj?cie przeniesiony zostaniesz we wn?trza szko?y a gdzie wejdziesz zale?y od ciebie :)
(Tempo ?adowania spaceru zale?y m.in. od szybko?ci ??cza internetowego. B?d? cierpliwy.)


tbrysz dnia październik 15 2014 21:30:57 · Drukuj
BEZPIECZNIE I WAKACYJNIE

mhabryka dnia lipiec 22 2015 12:58:47 · Drukuj
WAKACJE:-)
 ?yczymy bezpiecznych oraz obfituj?cych w radosne i niezapomniane chwile wakacji. Uczniom przysz?ych klas II i III radzimy, aby dobrze wypocz?li i nabrali si? do dalszej nauki. Pierwszoklasistów niecierpliwie oczekujemy. Serdecznie i ?yczliwie ich powitamy we wrze?niu w naszej szkole.
Zapraszamy do zapoznania si? z listem Rzecznika Praw Dziecka z okazji zako?czenia roku szkolnego 2014/2015: LIST.


mhabryka dnia czerwiec 29 2015 19:38:53 · Drukuj
NADSZED? CZAS PO?EGNA?

26 czerwca kolejny rocznik opu?ci? mury naszego Gimnazjum. O wyj?tkowowo?ci tegorocznych absolwentów ?wiadcz? wyniki egzaminów gimnazjalanych oraz ilo?? nagród (tabletów), otrzymanych od Urz?du Miasta Imielin za ?redni? ocen 5,0 i powy?ej. Uczniowie, którzy pracowali rzetelnie i systematycznie przez trzy lata, odebrali ?wiadectwa z paskiem w towarzystwie dumnych rodziców. Tradycyjnie by?a równie? dekoracja medalami tych, którzy zas?u?yli si? dla szko?y. FOTORELACJA.
Dzie? pó?niej na apelu uczniowie klas I i II otrzymali ?wiadectwa i nagrody ksi??kowe zgodne z tym jak przyk?adali si? do nauki w minionym roku szkolnym. FOTORELACJA.


mhabryka dnia czerwiec 29 2015 19:31:47 · Drukuj
DZIE? PROJEKTOWY
Po kilku miesi?cach wyt??onej pracy przyszed? czas na przedstawienie jej efektów podczas dnia projektowego. Oto tematy tegorocznych projektów gimnazjalnych:
Co jedz? Polacy?
Jak otoczenie wp?ywa na funkcjonowanie cz?owieka?
Modelarstwo RC - nauka czy zabawa?
Jak przebiega proces produkcji czeklady?
Jaki sport cieszy si? najwi?ksz? popularno?ci? w Imielinie?
Jaka jest kultura i gastronomia na ?l?sku?
E-sport - co i jak?
Co ciekawego mo?na zobaczy? we W?oszech?
Jakie istniej? subklutury m?odzie?owe?
Co wiemy o Nutelli?
Czym jest bezpiecze?stwo IT?
Czy isniej? zjawiska nadprzyrodzone?
W czym tkwi sekret pieczenia ciastek?
Kim byli rdzenni mieszka?cy Ameryki Pó?nocnej?
Jak rozwija?a si? historia konsol? Od Gameboya do XBOXa.
Zdrowy styl ?ycia. Czy zdrowo si? od?ywiamy?
Pizza - placek czy co? wi?cej?
Zapraszamy do fotorelacji: tutaj.

mhabryka dnia czerwiec 25 2015 09:58:08 · Drukuj
WIZYTA W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
W ostatnim tygodniu nauki zawitali?my z klas? IIa w go?cinne progi Miejskiej Biblioteki. W pierwszej cz??ci wizyty gimnazjali?ci zostali wprowadzeni w tajniki katalogowania, by móc pó?niej sparwdzi? samemu swoje umiej?tno?ci wyszukiwania literatury na zadany temat. Na koniec m?odzie? znikn??a mi?dzy pó?kami bibliotecznymi, poch?oni?ta poznawaniem ksi?gozbioru. Wizyta ta mia?a na celu pokazanie narz?dzi i ?róde?, umo?liwiaj?cych znalezienie dokumentów, które spe?ni? oczekiwania nauczycieli, zadajacych specjalne zadania domowe:-) Na relacj? z tej wizyty zapraszamy na blog biblioteki szkolnej LINK.

mhabryka dnia czerwiec 23 2015 23:07:16 · Drukuj
WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH
Niezmiernie mi?o nam poinformowa?, ?e kolejny rok z rz?du ?rednia wyników z egzaminów gimnazjalnych, uzyskana przez naszych uczniów, jest wy?sza od ?redniej powiatu, województwa i kraju. Gratulujemy naszej zdolnej m?odzie?y.


mhabryka dnia czerwiec 23 2015 14:54:22 · Drukuj
MO?LIWO?? SPRZEDA?Y I KUPNA PODR?CZNIKÓW
Przypominamy, ?e na tablicy og?osze? - po lewej stronie przy wej?ciu do ??cznika z Hal?- mo?na umieszcza? informacje na temat ch?ci sprzeda?y lub odkupienia u?ywanych podr?czników. Og?oszenie nie dotyczy podr?czników z klasy pierwszej. W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas pierwszych otrzymaj? bezp?atne podr?czniki. Dane osobowe umieszczane s? na odpowiedzialno?? autorów og?osze?.


mhabryka dnia czerwiec 23 2015 14:51:26 · Drukuj
NAGRODZONY NA ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE
W sobot?, 13 czerwca, w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odby?o si? uroczyste zako?czenie Jubileuszowego XX Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego i VII Olimpiady Tematycznej „Losy ?o?nierza i dzieje or??a polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”, organizowanych pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej, Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Porozumienia Organizacji Kombatanckich P?ocka. W?ród finalistów tego konkursu by? ucze? klasy III d, Adrian Hedwig, który przygotowywa? si? pod okiem nauczycielki historii, p. Beaty ?cierskiej. Wi?cej informacji o tym wydarzeniu mo?na przeczyta? tutaj: Klub Kawalerów Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI.


mhabryka dnia czerwiec 23 2015 14:42:42 · Drukuj
DARMOWE PODR?CZNIKI

mhabryka dnia czerwiec 19 2015 11:08:56 · Drukuj
NASZA UCZENNICA PIERWSZA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE
Uczennica naszego gimnazjum, Olimpia Szmelcerz bra?a udzia? w ogólnopolskim konkursie, zorganizowanym przez Szko?? Podstawow? nr 6 w Kwidzynie. Konkurs nosi? nazw? „Ogólnopolski Konkurs Literacko Plastyczny. Spod znaku Or?a wszyscy jeste?my”. Celem konkursu by?o rozwijanie i propagowanie u m?odzie?y warto?ci patriotycznych poprzez refleksj? twórcz? – literack? i plastyczn?, oraz wyszukiwanie i rozwijanie wra?liwo?ci estetycznej, talentów literackich i plastycznych. Uczennica jako swoj? prac? – przedstawi?a wiersz o tytule „Talizman” Spo?ród nades?anych prac z ca?ego kraju – praca Olimpii zaj??a pierwsze miejsce. Rozdanie nagród mia?o miejsce w siedzibie organizatora, do której z uwagi na odleg?o?? nie pojechali?my. Uczennica otrzyma?a cenn? nagrod? rzeczow? wraz z dyplomem. Osob? odpowiedzialn? za przygotowanie uczennicy by? nauczyciel historii Mariusz G?siorczyk.

mhabryka dnia czerwiec 17 2015 22:37:18 · Drukuj
Strona 1 z 71 1 2 3 4 > >>
Nasza Szko?a
ISO
Szko?y odkrywcy talentów
?l?ska Szko?a Jako?ci
Szko?a PROJEKTORA
Oferta LO w Bieruniu
Oferta PZS w Bieruniu
Oferta PZS w L?dzinach
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Gimnazjum oczami uczniów
Socrates Comenius
Uczniowie Gimnazjum
(uczestnicy programu Socrates Comenius)

Co zobaczyli Nasi uczniowie?
Krótki reporta?!
Koncert chóru
Nasza Szko?a
Modyfied by cpt_paul & micha? 2010